Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz na rzecz przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego.

Pomoc prawna Kancelarii obejmuje porady prawne w formie konsultacji osobistych oraz reprezentowanie Klientów we wszelkiego rodzaju sporach i negocjacjach oraz z trakcie trwania postępowań sądowych oraz administracyjnych. Kancelaria zajmuje się również stałą obsługą przedsiębiorców w tym osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego.

 

Kancelaria specjalizuje się w prawie cywilnym i rodzinnym.

Prawo
Rodzinne

Zupełnie powszechnym stało się uczestnictwo radcy prawnego w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i nie dotyczy to tylko i wyłącznie spraw rozwodowych, ale zakres profesjonalnej pomocy sięga znacznie dalej.
Klienci oczekują pomocy również w sprawach związanych z uchyleniem, zwiększeniem lub zmniejszeniem alimentów na dziecko lub na byłego współmałżonka, w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, uporządkowaniem spraw związanych z zamieszkaniem dziecka lub też uzyskaniem sądowej zgody na nabycie lub sprzedaż majątku przez małoletniego. Coraz częściej pojawiają się też sprawy z zakresu zaprzeczenia ojcostwa.

Nieruchomości i Prawo Spadkowe

Nie wszyscy zdają sobie sprawę ze swoich praw w zakresie Nieruchomości i Prawa Spadkowego. Dopiero od niedawna w Polsce pojawiają się wyroki na korzyść właścicieli nieruchomości związane z ustaleniem prawa właściciela do wynagrodzenia za korzystanie z jego nieruchomości lub jej części stroną pozwaną są tu przede wszystkim dostawcy mediów np. zakład energetyczny, zakłady komunalne i inne osoby i firmy, które korzystały lub korzystają z cudzej własności. Pojawiają się również roszczenie wynagrodzenia związane ze służebnością przesyłu (linie i rurociągi nad ziemią i pod ziemią).


Zajmujemy się ustaleniem sposobu korzystania z nieruchomości, znoszeniem współwłasności, ustaleniem zarządu nad nieruchomością, rozliczeniem nakładów czynionych na nieruchomość, roszczeniami sąsiedzkimi oraz roszczeniami związanymi z najmem lub dzierżawą nieruchomości w tym również przygotowywaniem i opiniowaniem umów w tym zakresie. Prowadzimy również sprawy związane z zasiedzeniem nieruchomości, wyodrębnieniem lokalu z nieruchomości, ustanowieniem służebności osobistych i gruntowych (np. droga konieczna).


W sprawach spadkowych nieruchomości stanowią ważny element spadku. Tu przeważają sprawy związane z nabyciem lub nie przyjęciem spadku, jego podziałem między spadkobierców, prawem do zachowku. Kancelaria wielokrotnie zajmowała się wnioskami opiekunów prawnych osób małoletnich do sprzedaży lub innym dysponowaniem majątkiem.

Prawo Cywilne
(Pozostałe Zagadnienia)

Bardzo wiele spraw wymienionych powyżej ma swoje podstawy w Prawie Cywilnym. Oprócz tych już wymienionych zajmujemy się szeregiem innych działań z zakresu prawa cywilnego

 • sporządzanie umów oraz opinii prawnych
 • przygotowaniem umów np. dot. najmu, dzierżawy, użyczenia, sprzedaży i wiele innych.

pomagamy we wszelkich sprawach związanych z roszczeniami konsumentów dotyczących reklamacji i gwarancji a także z bezpodstawnym wzbogaceniem czy czynami niedozwolonymi.

Obsługa Prawna Firm

Nadrzędnym celem każdej firmy jest maksymalizacja zysku, dbałość o dobre imię i minimalizacja zagrożeń. Z uwagi na powyższe reprezentując firmę w pełni identyfikujemy się z jej celami i filozofią działalności. Z niezwykłą starannością podejmujemy działania mające na celu zadowolenie naszego klienta. Naszym niewątpliwym atutem jest skuteczność procesowa oraz przed procesowa.

Nasza działalność obejmuje m.in.:

DZIAŁANIA WEWNĄTRZ FIRMY:

 • sporządzanie opinii prawnych, a w szczególności opiniowanie umów
 • ubezpieczeniowych, kredytowych i leasingowych.
 • sporządzanie i/lub analiza innych umów i kontraktów,
 • uczestnictwo w walnych Zgromadzeniach Wspólników
 • rejestracja zmian w KRS;
 • stała współpraca z kierownictwem firmy,
DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA ZEWNĄTRZ:

 • prowadzenie postępowań mediacyjnych i negocjacji;
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi,
 • windykacja, egzekucja i inkaso
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych;

Podkreślić należy nasze ogromne doświadczenie procesowe, ale na uwagę zasługuje również ogromne doświadczenie w zakresie windykacji, egzekucji i inkasa należności łącznie z działaniami towarzyszącymi samej windykacji sądowej. Do tych działań należy długoletnia współpraca z wywiadowniami gospodarczymi, licencjonowanymi biurami detektywistycznymi i komornikami, skutkująca pomocą w ustaleniu majątku dłużnika, miejsca jego pobytu lub podobnymi działaniami.

Podejmujemy się w całości działań polubownych, negocjacji lub reprezentacji w sądzie. Również działań po wyroku sądowym – zastępstw w postępowaniu egzekucyjnym oraz negocjowania i zawierania ugód w imieniu klienta.

Obsługa
Firm Transportowych

Najczęstszymi problemami firm transportowych są roszczenia dotyczące samego transportu – terminów, jakości usług, ubezpieczenia ładunku, roszczenia stron i osób trzecich. Do spraw, które bardzo często dotyczą firm transportowych należą również Umowy Leasingu i Kredytu. Możemy tu wyróżnić nasze doświadczenie w opiniowaniu nowych, jeszcze nie zawartych umów Leasingu oraz Kredytu, ale również negocjacje związane z wykupieniem przedmiotów po zakończeniu umowy oraz negocjacje a często również zastępstwo procesowe w sprawach związanych z wypowiedzeniem Umowy Leasingu lub Kredytu.

Pomoc dla Upadających Firm

Upadłość, Restrukturyzacja, Oddłużenie
NOWA, SZYBKA FORMA POSTĘPOWANIA PRAWNEGO

Jeśli Państwa Firma przez dłuższy czas nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań, być może rozwiązaniem dla Państwa będzie restrukturyzacja , a w ostateczności upadłość. Obecnie funkcjonujące przepisy, kładą nacisk na to, aby firmom, które borykają się z problemami dać „drugą szansę”. Dysponujemy wiedzą oraz gronem specjalistów by zająć się tym problemem w Państwa Firmie.
Kwestie związane z upadłością i restrukturyzacją firmy są usankcjonowane prawnie w Prawie Upadłościowym i nowym Prawie Restrukturyzacyjnym.

Windykacja, Egzekucja I Inkaso

W ramach współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą ale również indywidualnie proponujemy nasze usługi z zakresu windykacji, egzekucji i inkasa. Zakres naszych usług obejmuje w całości działania polubowne, zastępstwo procesowe jak również działania po wyroku sądowym – zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym łącznie z pomocą w ustaleniu majątku dłużnika, działaniami komornika czy też zawarciem ugody.

Prawo Pracy

Częstym problemem pomiędzy Pracownikiem a Pracodawcą jest ustalenie istnienia stosunku pracy, czy też roszczenia o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne. Powtarzającymi się sporami pomiędzy stronami są również roszczenia wzajemne dotyczące wynagrodzeń, premii, diet, urlopów i innych świadczeń a także odszkodowań. Do typowych należą roszczenia stron związane z zakończeniem stosunku pracy lub z chęcią jej kontynuowania (przywrócenie do pracy) na przykład po urlopie macierzyńskim, przewlekłej chorobie. Na zlecenie klientów przygotowujemy lub opiniujemy szczegółowe umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło, a także kontrakty menedżerskie oraz klauzule o zakazie konkurencji.

Prawo Ubezpieczeń

Nagminną praktyką w zakresie ubezpieczeń jest niezapoznawanie się Ubezpieczonych z Warunkami Ubezpieczenia. Ubezpieczeni często nie znają swoich obowiązków, ale również nie znają swoich praw wynikających z takiej umowy. Kancelaria posiada ogromne doświadczenie w egzekwowaniu praw Ubezpieczonych (w tym podmiotów gospodarczych) zarówno przed sądem jak i w sposób polubowny. Możemy tu wyróżnić szereg kierunków prowadzonych roszczeń, ale do głównych należą ubezpieczenia transakcji handlowych, ubezpieczenia komunikacyjne, odszkodowania i zadośćuczynienia, ubezpieczenia zawodowe OC oraz ubezpieczenia rolników…. Nasze duże doświadczenie pozwala nam również na bardzo wnikliwą analizę i opiniowanie umów przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia.

Юридические услуги для физических лиц (иностранцев) и компаний в Польше.

Польша – страна, которой по-прежнему нужны рабочие – Ищем квалифицированных и неквалифицированных рабочих.

В Польше есть свобода экономической деятельности. Иностранцы также могут начать бизнес в Польше. Собственная компания в Польше предоставит вам возможность длительного пребывания в Польше.

Misje Gospodarcze i Pomoc Prawna za Granicą

MISJE GOSPODARCZE

jedną z naszych podstawowych działalności za granicą – jest organizacja Misji Gospodarczych do Ukrainy, Gruzji i Kazachstanu.

POMOC PRAWNA ZA GRANICĄ

w ramach naszych dobrych kontaktów Kancelariami Prawnymi za Granicą proponujemy Państwu pomoc w Obsłudze prawnej. Jeżeli potrzebujecie pomocy Prawnej w takich krajach jak: Ukraina, Gruzja lub Kazachstan

Działania Detektywistyczne

Kancelaria współpracuje z Licencjonowanymi Biurami Detektywistycznymi  w zakresie dozwolonym prawem – ustalenia miejsca pracy, miejsca pobytu, ustalenia majątku dłużnika czy też dochowania przysięgi małżeńskiej współmałżonka.

Naszą specjalnością jest pełna i kompleksowa obsługa prawna spółek osobowych, kapitałowych, podmiotów gospodarczych, a także osób fizycznych.