Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez Kancelarię Radcy Prawnego Małgorzata Piekarska-Mróz danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Piekarska-Mróz ul. Zawąska 5c, 05-822 Milanówek. Dane osobowe zbierane przez Kancelarię Radcy Prawnego Małgorzatę Piekarską-Mróz przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Piekarska-Mróz zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest Małgorzata Piekarska-Mróz

email: m.piekarska-mroz@mpmkancelaria.pl, tel: 888-462-492.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Piekarska-Mróz zbiera i przetwarza dane osobowe:

– w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię Radcy Prawnego Małgorzatę Piekarską-Mróz z klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzaty Piekarskiej-Mróz (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Kancelarii kontakt z Panią/Panem a tym samym należytą ochronę Pani/Pana interesów w ramach udzielonego radcy prawnemu pełnomocnictwa.

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej.

Prawo do wniesienia skargi

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię Radcy Prawnego Małgorzatę Piekarską-Mróz danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu obowiązywania umowy łączącej Pana/Panią z Kancelarię Radcy Prawnego Małgorzatę Piekarską-Mróz jako administratorem danych w szczególności odpowiednio do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być sądy, prokuratury, organy administracji, służby państwowe i inne organy których katalog został szczegółowo wskazany w treści udzielonego pełnomocnictwa.

Państwa dane osobowe przetwarzane są biurze Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzaty Piekarskiej-Mróz. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Piekarskiej-Mróz w związku ze współpracą z innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych innym zawodowym pełnomocnikom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzaty Piekarskiej-Mróz.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez Kancelarię Radcy Prawnego Małgorzatę Piekarską-Mróz do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie mpmkancelaria.pl.