Milanówek – Warszawa

tel: (+48) 888-462-492

Kancelaria Radcy Prawnego
Małgorzata Piekarska-Mróz

Warto wiedzieć

Strona główna Warto wiedzieć

Польща змінює правила в’їзду для заробітчан з України

У Польщі збираються спростити процедуру отримання офіційного дозволу на роботу. За новими правилами не потрібно буде мати місце проживання, стабільне джерело доходу, розширять перелік причин, за яких не потрібно міняти дозвіл на тимчасове проживання.

Про це йдеться в уже зареєстрованому законопроєкті.

Легше буде влаштуватися і в стратегічні підприємства (зараз є обмеження для іноземців).

хочуть давати 60 днів на розв’язання питання про надання тимчасового дозволу на проживання;
скоротять розміри зборів за видачу або обмін документів, що видаються іноземцям (зокрема, карти перебування);
відмовляться від вимоги особисто з’явитися під час епідемії COVID-19 в питаннях надання посвідки на проживання;
розширять сфери доступу на так звану інтервенційну сезонну роботу під час COVID-19;
скасують положення, які продовжують терміни виїзду з території Республіки Польща, і дати добровільного повернення, зазначені в рішеннях, які зобов’язують іноземця повернутися;
скоротять терміни, протягом яких іноземець повинен мати стабільне і регулярне джерело доходу в процесі видачі дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС.
Як ідеться в законопроєкті, протягом декількох років спостерігається зростання загального числа заяв про надання дозволу на проживання на території Польщі. З огляду на це влада вирішила спростити доступ працівників до місцевого ринку праці.

Простіше кажучи, нові рішення дадуть змогу швидко отримати дозвіл на легальну роботу і проживання в Польщі. Влаштуватися на роботу буде простіше.

Джерело

Podziel się z innymi:

Za błędy odpowiada szpital oraz jego zakład ubezpieczeń

Nie chcemy tu wytoczyć ciężkich dział przeciwko wszystkim „medykom” ciężko pracującym nad opanowaniem pandemii, ale chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na możliwe roszczenia w przypadku zgonu osoby bliskiej na skutek błędnych lub spóźnionych zachowań służby zdrowia.

COVID-19 obnażył niewydolność systemową polskiej służby zdrowia. Mnożą się przypadki zarażenia się koronawirusem osób, które znalazły się w szpitalu z innymi dolegliwościami.

Na skutek przeciążenia systemu zdarzają się również sytuacje pomylenia dokumentacji medycznej, przedłużonego czasu oczekiwania na wykonanie badań lub co najgorsze odmowy przyjęcia i diagnozowania pacjenta przez szpital.

Jeśli w wyniku jednej z takich sytuacji dojdzie do zgonu pacjenta jego rodzina może dochodzić od szpitala i/lub od jego ubezpieczyciela rekompensaty finansowej.

Roszczenie w wypadku śmierci osoby najbliższej

W przypadku śmierci osoby najbliższej rodzina może dochodzić od sprawcy szkody odszkodowania finansowego. Składniki tego odszkodowania można podzielić na dwie grupy:

  • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu zmarłego, oraz
  • odszkodowania (Art. 446.§ 3 Kodeksu cywilnego) i zadośćuczynienia  (Art. 446.§4. Kodeksu cywilnego).

Powyższe roszczenia oparte są o treść art. 446 kodeksu cywilnego. Przepis ten mówi, że

„Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.”.

Swoje stanowisko wyraził też Sąd Apelacyjny w Warszawie w swoim orzeczeniu z dnia 21 sierpnia 2019r. (VI ACa 420/18, LEX nr 3036527), w którym stwierdza, że:

„Pogorszenie sytuacji życiowej w rozumieniu art. 446 § 3 k.c. to nie tylko utrata środków otrzymywanych od zmarłego, ale także konsekwencje finansowe w życiu osoby uprawnionej spowodowane śmiercią osoby bliskiej – jak spłata zaciągniętych przez zmarłego kredytów, utrata pracy będąca wynikiem załamania po śmierci bliskiej osoby, zmniejszenie możliwości zarobkowych, także koszty leczenia psychiatrycznego i zażywanych leków.”

Biorąc powyższe pod uwagę postaramy się Państwu opisać składniki potencjalnego roszczenia:

Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej jest należne w sytuacji, gdy na skutek zdarzenia z winy innej osoby zmarła bliska nam osoba, z którą łączyły nas więzi psychicznie, emocjonalnie lub rodzinnie.

Zasądzane zadośćuczynienie ma zawsze na celu maksymalne złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego śmiercią osoby najbliższej i pomoc członkom jego rodziny w dostosowaniu się do zmienionej sytuacji życiowej.

Roszczenie to będzie przysługiwało, jeśli odpowiedzialność za śmierć osoby bliskiej ponosi druga strona np. lekarz, dyrektor szpitala, pracodawca lub sprawca wypadku drogowego, wówczas możesz dochodzić odszkodowania z OC sprawcy lub organizacji sprawcy. Do najczęściej rozpatrywanych przez Sądy przypadków zadośćuczynienia należą przypadki błędów lekarskich, błędów personelu szpitala, zaniedbań czy błędów ekipy ratunkowej ale tu również rozpatrywana może być odpowiedzialność osób w wyniku wypadku drogowego, czy też wypadku przy pracy.

Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji finansowej po śmierci osoby bliskiej występuje w przypadku, gdy osoba nam bliska przed śmiercią wspierała nas finansowo. Wysokość stosownego odszkodowania każdorazowo zależy od okoliczności danej sprawy, a w szczególności od sytuacji życiowej osoby dochodzącej ww. roszczeń. Sądy bowiem przy zasądzaniu  konkretnych sum odszkodowań na rzecz osób uprawnionych biorą pod uwagę wszelkie niekorzystne zmiany jakie nastąpiły w życiu osób najbliższych zmarłemu. Rolą poszkodowanych jest udowodnienie przed sądem utraty swoich realnych możliwości polepszenia warunków życia w przyszłości. Ocena zakresu pogorszenia sytuacji życiowej członka rodziny, nie może się odnosić tylko do stanu z dnia śmierci poszkodowanego, ale przede wszystkim musi prowadzić do porównania hipotetycznego stanu odzwierciedlającego sytuację, w jakiej w przyszłości znajdowałby się bliski zmarłego, do sytuacji w jakiej znajduje się w związku ze śmiercią poszkodowanego.

Roszczenie o zwrot kosztów leczenia i kosztów pogrzebu oparte jest na dokumentach. Im lepiej udokumentujemy to roszczenie tym większa szansa na odzyskanie poniesionych kosztów. Aby skutecznie dochodzić tych roszczeń należy przygotować dokumenty potwierdzające bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez nas koszty. Dokumenty te powinny oczywiście określać kwotę poniesionych kosztów ale również wskazywać na osobę je ponoszącą.

Odszkodowanie – czy warto?

Śmierć osoby najbliższej jest tragedią. A śmierć osoby najbliższej spowodowanej przez osobę trzecią jest tragedią połączoną z bezsilnością i żalem. Zastanawiamy się czy moglibyśmy temu zapobiec, zrobić coś inaczej. Przecież zawierzyliśmy komuś. Wierzymy w zasady, procedury – prawa.

 „Ekwiwalent” finansowy w większości przypadku nie zrekompensuje bólu po utracie bliskiej nam osoby ale czy możemy „machnąć ręką” na błędy, pominąć milczeniem brawurę, czy lenistwo. Po dłuższym zastanowieniu każdy z nas dochodzi do przekonania, że oprócz odpowiedzialności karnej sprawca, czy organizacja sprawcy musi otrzymać karę, którą długo zapamięta. Karę, poprzez którą w przyszłości będzie wystrzegać się podobnych złych zachowań. Niewątpliwie do dotkliwych kar należą odszkodowania i zadośćuczynienia dla ofiar lub ich rodzin.

W związku z tym w przypadku okoliczności wspomnianych na wstępnie możliwe jest skuteczne dochodzenie roszczeń od szpitali lub też od zakładów ubezpieczeń, w których dany szpital posiada polisę OC. Pamiętajmy jednak o dokumentowaniu ponoszonych kosztów oraz przygotowaniu dokumentacji wskazującej na przyczyny zdarzenia powodującego szkodę oraz pokazujące następstwa zaistniałej szkody.

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Podziel się z innymi:

Odszkodowanie za COVID-19 – teraz czy później?

Sprawę odszkodowań za starty materialne (nie mylić z utratą korzyści) reguluje w Polsce Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. pod nazwą „Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela”. Co oznacza że osoby i firmy mogą się domagać od Państwa odszkodowań za np. zniszczenie/przeterminowanie się wyprodukowanych i zgromadzonych materiałów w magazynie a nie sprzedanych z powodu wprowadzenia przez Państwo Stanu Wyjątkowego. Pracownicy branży usługowej mogą zwracać się do Państwa za pośrednictwem Wojewody o odszkodowanie za poniesione w wyniku działań Państwa koszty (czynsz, energia, zakupiony do wykonywania usług towar, który się przeterminował itd.)
Tak więc możemy domagać się odszkodowania za poniesione podczas procesu produkcyjnego czy usługowego i magazynowego koszty ale nie wliczając w wysokość roszczenia odszkodowawczego potencjalnego zysku.
Sytuacja ta wydaje się być bardzo korzystna, gdyż w tej sytuacji wprowadzenia przez Państwo Stanu Wyjątkowego wystarczyłby tylko wniosek wraz z uzasadnieniem i wyliczeniem kosztów. Nie oznacza ona jednak wypłaty odszkodowania każdemu wnioskodawcy i w żądanej wysokości. Wnioskodawca nie musi też być zadowolony z decyzji właściwego urzędu. Co wtedy? – Pozostaje nam druga droga – dłuższa, bardziej kosztowna – Postępowanie Cywilne.

Dochodzimy więc do zadanego w tytule pytania. Odpowiedź nasuwa się sama – jeżeli uważasz, że w wyniku działania Państwa poniosłeś starty materialne – już dziś możesz złożyć wniosek do sądu o ich wyrównanie.
Sytuacja ta bez wątpienia można porównać do innych roszczeń cywilnych, gdy w przypadku upadłości naszego dłużnika liczy się szybkość składania roszczeń. Czy Skarb Państwa wytrzyma nadchodzącą falę roszczeń? – odpowiedź pozostawiamy Państwu

Podziel się z innymi:

“Sacess fee” jako jedna z form wynagrodzenia Kancelarii MPM

Kancelaria a success fee

Zakres współpracy i forma wynagrodzenia dla Kancelarii jest zawsze dostosowana indywidualnie do klienta. Przewidujemy kilka form wynagrodzenia należy do nich między innymi:
  • wynagrodzenie jednostkowe,
  • rozliczenie wg. stawki godzinowej czy
  • preferowana przez firmy forma wynagrodzenia w formie ryczałtu
  • dla niektórych spraw stosujemy w części tzw. “procent od wygranej” czyli formę wynagrodzenia zależną od sukcesu (success fee).

Podziel się z innymi:

Pomoc frankowiczom – zmniejsz swój kredyt nawet o 30% /aktualizacja listopad 2020/

W przypadku kredytu indeksowanego do Franków Szwajcarskich (CHF) o wartości np. 250.000 PLN (ok. 93.000 CHF) udzielonego na początku 2010r Państwa saldo saldo zadłużenia wobec Banku zmniejszy się nawet o ok. 120.000 PLN, jeżeli klauzule indeksacjne w Państwa umowie zostaną uznane za bezskuteczne? Ale to może być tylko część z tego co możecie Państwo zyskać.

 

W 2020 mimo pandemii o 400% wzrosła ilość pozwów przeciwko Bankom w sprawie „kredytów frankowych”

 

Jak donosi „Rzeczpospolita” sądy okręgowe w kraju nie mają co liczyć na uruchomienie specjalnych sekcji czy wydziałów do spraw frankowych, choć w 2020 r. zanotowały wzrost takich spraw nawet o 400 proc.”.

Z artykułu wynika, że

“… do Sądu Okręgowego w Warszawie od stycznia do kwietnia 2020 r. wpłynęło ok. 4 tys. pozwów. Procesy frankowe są skomplikowane, a dla wielu sędziów stanowią połowę prowadzonych spraw. Sędziowie liczą, że w interpretacji sporów pomogą im uchwały Sądu Najwyższego albo zmiany w prawie.”

Podziel się z innymi:

Copy link
Powered by Social Snap